СтатутСТАТУТ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

«ТОВАРИСТВО ВІТРЕОРЕТИНАЛЬНИХ ХІРУРГІВ УКРАЇНИ»м. Львів – 2020


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Громадська організація «ТОВАРИСТВО ВІТРЕОРЕТИНАЛЬНИХ ХІРУРГІВ УКРАЇНИ» (далі - Організація) є добровільним об'єднанням фізичних осіб, створеним для здійснення та захисту прав і свобод людини та громадянина, задоволення суспільних, зокрема, економічних, соціальних, культурних, освітніх та інших інтересів своїх членів та інших осіб, наукового і практичного розвитку вітреоретинальної хірургії в Україні.

1.2. Найменування Організації:

повне – ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ТОВАРИСТВО ВІТРЕОРЕТИНАЛЬНИХ ХІРУРГІВ УКРАЇНИ»;

скорочене – ГО «ТОВАРИСТВО ВІТРЕОРЕТИНАЛЬНИХ ХІРУРГІВ УКРАЇНИ»;

1.3. Назва Організації іноземною (англійською) мовою:

повна – Ukrainian vitreoretinal society;

скорочена – UVRS.

1.4. Організація у своїй діяльності керується Конституцією України, Цивільним кодексом України, Податковим кодексом України, Законом України «Про громадські об'єднання», Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», іншим чинним законодавством України та цим Статутом. Правовою основою діяльності Організації є також регламентні документи та рішення загального характеру, що приймаються Організацією у межах їх статутних повноважень і є обов’язковими для всіх членів.

1.5. Організація є непідприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання прибутку. Організація вільна у виборі напрямків своєї діяльності та діє на засадах добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу її членів (учасників), прозорості, відкритості та публічності.


2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ОРГАНІЗАЦІЇ

2.1. Діяльність Організації має суспільний характер, що проявляється у її взаємодії з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями різних форм власності, встановленні партнерських відносин з іншими громадськими організаціями, рухами, фондами, зареєстрованими в Україні чи за її межами, громадянами України, іноземцями та/або особами без громадянства.

2.2. Організація набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації згідно з чинним законодавством, може мати свою печатку, штампи і бланки зі своїм найменуванням та рахунки у банківських установах. Організація може мати власну символіку (емблему, інший розпізнавальний знак, прапор), яка підлягає реєстрації у встановленому законодавством порядку.

2.3. З моменту державної реєстрації Організація має виключне право на використання свого найменування, в тому числі назви, викладеної іноземною мовою чи мовою національної меншини.

2.4. Для досягнення своєї мети та виконання статутних завдань Організація у встановленому чинним законодавством порядку має право:

2.4.1. Бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права відповідно до законодавства.

2.4.2. Представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів чи інших осіб у будь-яких органах державної влади, в тому числі судах, правоохоронних органах, у органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності та підпорядкування.

2.4.3. Вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі).

2.4.4. Ідейно та організаційно підтримувати інші об'єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні та веденні їх діяльності.

2.4.5. Публікувати наукові та методичні результати діяльності Організації; проводити інформаційно-роз'яснювальну роботу.

2.4.6. Одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації.

2.4.7. Брати участь в організації і фінансуванні, а також самостійно проводити конференції, семінари, змагання, лекторії, круглі столи, консультації, творчі заходи, турніри, конкурси та інші заходи, пов'язані зі статутною діяльністю Організації, із залученням представників громадськості, органів державної влади та місцевого самоврядування, експертів із різних галузей суспільного життя, у т.ч. міжнародних.

2.4.8. Отримувати допомогу у вигляді коштів або майна, що надходить безоплатно у вигляді членських внесків, безповоротної фінансової допомоги, пожертв, грантів та самостійно вирішувати питання про їх використання відповідно до положень цього Статуту та законодавства України.

2.4.9. Здійснювати в порядку, передбаченому чинним законодавством, необхідну підприємницьку діяльність безпосередньо або через створення в порядку, передбаченому законом, юридичних осіб (товариств, підприємств), якщо така діяльність відповідає меті (цілям) Організації та сприяє її досягненню.

2.4.10. Брати участь у здійсненні державної регуляторної політики відповідно до законодавства України.

2.4.11. Звертатися у порядку, визначеному законодавством, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами.

2.4.12. Одержувати у порядку, визначеному законодавством, необхідну для реалізації своєї мети і завдань публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації.

2.4.13. Брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності Організації та важливих питань державного і суспільного життя.

2.4.14. Брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об'єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери діяльності Організації.

2.4.15. Підтримувати прямі міжнародні контакти з організаціями громадян інших країн, укладати відповідні угоди та брати участь у міжнародних заходах з питань діяльності Організації, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України.

2.4.16. Засновувати з метою досягнення статутної мети (цілей) засоби масової інформації.

2.4.17. Створювати та реалізувати різноманітні проекти, запроваджувати програми.

2.4.18. На добровільних засадах брати участь або засновувати громадські спілки тощо, у тому числі міжнародні, укладати угоди про співробітництво і взаємодопомогу.

2.4.19. Одержувати на умовах оренди або тимчасового безкоштовного користування будівлі, обладнання, транспортні засоби та інше майно, що необхідне для здійснення статутних завдань Організації.

2.4.21. Відкривати рахунки у національній та іноземній валютах в установах банків.

2.4.22. Засновувати нагороди з метою відзнаки членів Організації та її партнерів.

2.4.23. Безпосередньо чи через створені нею юридичні особи (товариства, підприємства) бути виконавцем державного замовлення відповідно до закону.

2.4.24. Користуватися іншими правами, передбаченими законодавством України.

2.5. Організація несе відповідальність за своїми зобов'язаннями належним їй майном. Організація не відповідає за зобов'язаннями своїх членів, а її члени не відповідають за зобов'язаннями Організації, за винятком випадків, коли вони беруть на себе такі зобов'язання.


3. МЕТА ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ

3.1 Головною метою Організації є науковий і практичний розвиток вітреоретинальної хірургії в Україні.

3.2 Основними напрямами діяльності Організації є:

3.2.1 Розвиток і пропагування практики і наукових досліджень в галузі хірургічного лікування захворювань сітківки, склистого тіла і суміжних захворювань органу зору.

3.2.2 Співпраця з МОЗ України в розробці протоколів надання допомоги хворим з патологією склистого тіла і сітківки, стандартизація вітреоретинальних операцій та показів до них.

3.2.3 Сприяння дослідженню і розробці вітчизняних інструментів та приладів у галузі хірургічного лікування сітківки, склистого тіла з метою їх виробництва і використання в Україні.

3.2.4 Сприяння продовженню освіти в галузі хірургії захворювань сітківки та склистого тіла шляхом організації семінарів, конференцій, майстер класів і курсів підвищення кваліфікації.

3.2.5 Сприяння професійному та соціальному спілкуванню і взаємному обміну знаннями серед членів організації та забезпечення кожному члену можливості брати участь у підготовці та роботі у всіх заходах організації, щоб реалізувати свій професійний потенціал. Впровадження відзнак і нагород членам організації.

3.2.6 Координація співпраці членів організації з іншими організаціями, асоціаціями та товариствами суміжних дисциплін. Підтримка контактів та співпраця з подібними організаціями за межами України.

3.2.7 Підтримка високого рівня етичної практики та професійної поведінки членів організації. Співпраця з МОЗ України в акредитації лікарів та лікувальних закладів, які займаються вітреоретинальною хірургією.

3.2.8 Участь у підготовці відповідних законів, правил і положень, які стосуються професійної діяльності організації та її членів. Захист прав та інтересів членів організації.

3.2.9 Надання коштів або інших ресурсів, якими володіє організація, для реалізації освітніх та науково-практичних проектів.


4. ПОРЯДОК НАБУТТЯ І ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА, ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ОРГАНІЗАЦ

4.1. Членство в Організації є добровільним та індивідуальним.

4.2. Членами Організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 18 років і які визнають  Статут Організації та сприяють діяльності, що спрямована на досягнення мети і завдань Організації.

4.3. Членство в Організації поділяється на три види: Дійсний член, Асоційований член, Почесний член.

4.3.1. Дійсний член – вітреоретинальний хірург з досвідом роботи за фахом не менше, ніж 2 роки.

4.3.2. Асоційований член – лікар-офтальмолог або лікар-інтерн без досвіду роботи у вітреоретинальній хірургії.

4.3.3. Почесний член – вітреоретинальний хірург, громадянин України або іноземець, який зробив особливий внесок у розвиток вітреоретинальної хірургії в Україні.

4.4. Ніхто не може бути примушений до вступу у Організацію. Належність чи неналежність до Організації не може бути підставою для обмеження прав і свобод будь – якої особи або для надання їй органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування будь-яких пільг і переваг.

4.5. Прийом у члени Організації здійснюється на підставі письмової заяви на ім’я Президента за рішенням Правління Організації, яке приймається протягом місяця з дня подання відповідної заяви. До заяви додається дві рекомендації про прийняття особи в члени Організації від Дійсних членів Організації. Правління Організації має право відмовити у прийнятті особи в члени Організації. Правління Організації має право делегувати право прийняття в члени Організації відокремленим підрозділам Організації або іншим статутним органам.

4.6. Усі члени Організації є рівними у реалізації своїх прав та обов’язків.

4.6.1. До прав члена Організації належить:

4.6.1.1. обирати і бути обраними до керівних органів Організації мають право виключно Дійсні члени;

4.6.1.2. брати участь у всіх заходах, що проводяться Організацією;

4.6.1.3. брати участь у роботі постійних та тимчасових комісій, створених за рішенням уповноважених органів Організації;

4.6.1.4. звертатися до органів Організації з запитами та пропозиціями з питань, пов’язаних з діяльністю Організації, одержувати відповіді;

4.6.1.5. оскаржувати рішення, дії, бездіяльність керівних органів Організації, подавати заяви, заперечення і скарги на прийняті ними рішення до Правління та вимагати розгляду скарг та заяв на Загальних зборах.

4.6.1.6. одержувати інформацію з питань діяльності Організації;

4.6.1.7. звертатися до органів Організації за допомогою у захисті своїх прав та законних інтересів;

4.6.1.8. вільно відстоювати і пропагувати ідеї та пропозиції з питань, що обговорюються в Організації до прийняття рішень з цих питань;

4.6.1.9. вільно виходити з Організації за власною письмовою заявою.

4.6.2. Члени Організації зобов’язані:

4.6.2.1. дотримуватись положень Статуту Організації;

4.6.2.2. виконувати рішення керівних органів Організації;

4.6.2.3. своєчасно сплачувати вступні та членські внески в розмірах та строки, що встановлюються Правлінням Організації;

4.6.2.4. сприяти здійсненню завдань Організації;

4.6.2.5. брати участь у публічних заходах, що проводяться Організацією.

4.7. Членство в Організації припиняється у випадках:

4.7.1. виходу із Організації за власним бажанням;

4.7.2. виключення із Організації, за рішенням Правління, у зв’язку із порушенням вимог цього Статуту, або якщо діяльність члена суперечить меті та завданням Організації, або якщо член втратив зв’язок із Організацією без поважних причин чи за систематичну несплату членських внесків;

4.7.3. смерті члена Організації.

4.8. Вихід з Організації здійснюється за письмовою заявою учасника Організації на ім‘я Голови Правління. Відповідне рішення приймається Головою Правління протягом двох тижнів з дня подання відповідної заяви.

4.9. Підстави для виключення з членів Організації:

–          неодноразові порушення вимог Статуту;

–          неучасть в діяльності Організації особисто або через представника протягом принаймні 12 (дванадцяти) місяців;

–          порушення медичної етики та деонтології;

–          несплати членських внесків протягом останнього року.

4.10. Питання про виключення вирішується Правлінням організації більшістю голосів її членів.

4.11. Член Організації не має права голосу при вирішенні Загальними зборами Організації питань щодо вчинення ним правочину та щодо спору між ним і Організацією.5. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

5.1. Управління Організацією здійснюється на засадах демократизму, гласності, виборності органів управління, підпорядкованості і виконавчої дисципліни, із врахуванням регламентуючих документів Організації.

5.2. Органами управління Організацією є: Загальні збори членів Організації, Правління Організації, Президент, Виконавчий секретар.

Засідання керівних органів Організації (Загальних зборів, Правління) можуть проводитись як за безпосередньої участі членів (їх уповноважених представників за довіреністю), так і за допомогою інтернет зв’язку з використанням аудіовізуальних комп’ютерних програм онлайн конференцій.

Рішення про форму проведення такого засідання приймає Правління Організації та повідомляє про прийняте рішення членів Організації не пізніше ніж за 10 днів до визначеної дати проведення такого засідання (Загальних зборів, Правління).

Будь-яке засідання керівних органів оформлюється протоколом. Про форму засідання  обов’язково вказується у протоколі: якщо засідання відбувалось за допомогою інтернет зв’язку, у протоколі обов’язково фіксується за допомогою якої комп’ютерної програми відбувалось засідання.

5.3. Загальні збори членів Організації  (далі – Загальні збори) є вищим органом Організації, який вправі приймати рішення з будь-яких питань її діяльності, в тому числі і з тих, що належать до компетенції Правління.

5.3.1. У Загальних зборах беруть участь її члени особисто чи через уповноваженого представника за довіреністю. Кожний член Організації має один голос. Збори вважаються повноважними, якщо на них присутні не менше половини Дійсних членів Організації.

5.3.2. Чергові Загальні збори скликаються Правлінням щорічно. Відповідне рішення із зазначенням дати, часу, місця проведення та питань, які виносяться на обговорення, повинне бути доведене до відома членів Організації не пізніше, ніж за 30 днів до дати проведення засідання Загальних зборів. Загальні збори розглядають питання, винесені на їх розгляд Правлінням, Президентом, а також членами Організації.

5.3.3. Позачергові Загальні збори скликаються при наявності обставин, що зачіпають суттєві інтереси Організації, Правлінням, а також в інших випадках, передбачених даним Статутом та законодавством України, протягом 30 днів з дня виникнення відповідних обставин. У такому разі рішення Правління Організації із зазначенням дати, часу, місця проведення та питань, які виносяться на обговорення, повинне бути доведене до відома членів Організації не пізніше, ніж за 14 днів до дати проведення засідання Загальних зборів.

5.3.4. Не менш як одна десята частина членів Організації мають право ініціювати перед Правлінням скликання позачергових Загальних зборів. Якщо вимога членів Організації про скликання Загальних зборів не виконана, ці члени мають право самі скликати Загальні збори.

5.3.5.  До виключної компетенції Загальних зборів належить вирішення наступних питань:

5.3.5.1. Визначення основних напрямків діяльності Організації, затвердження її планів та звітів про їх виконання.

5.3.5.2. Внесення і затвердження змін до установчих документів Організації, відомостей про Організацію.

5.3.5.3. Затвердження зразків печаток, штампів, символіки та інших зразків реквізитів Організації.

5.3.5.4.  Прийняття рішення про припинення діяльності Організації.

5.3.5.5.  Обрання ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.

5.3.5.6. Обрання Правління Організації та відкликання Правління, або окремих членів Правління.

5.3.5.7.  Обрання та відкликання Президента та Виконавчого секретаря.

5.3.5.8. Визначення порядку та способів реалізації права власності та здійснення контролю за її реалізацією.

5.3.6. Рішення Загальних зборів вважаються прийнятими, якщо за них проголосувала більшість від числа присутніх учасників Загальних зборів. З питань, передбаченими п. 5.3.5.2, п.5.3.5.4 рішення Загальних зборів вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як три четвертих присутніх учасників Загальних зборів. Також трьома четвертими голосів членів Організації приймаються рішення щодо відчуження майна організації на суму, що становить п’ятдесят і більше відсотків майна організації.

5.3.7. Головує на засіданнях Загальних зборів  особа з числа членів, обрана Загальними зборами Головуючим зборів. Хід Загальних зборів протоколюється. Протоколи засідань Загальних зборів ведуться секретарем Загальних зборів, який обирається загальними зборами, підписуються Головуючим і секретарем Загальних зборів.

5.3.8. Загальні збори приймають рішення, які оформляються у вигляді протоколів засідання Загальних зборів. Рішення, прийняті Загальними зборами з дотриманням вимог даного Статуту, внутрішніх документів та законодавства України, обов'язкові для всіх інших органів управління Організації та членів Організації. Рішення, прийняті Загальними зборами, набувають чинності з моменту їх прийняття, якщо інше не визначено Загальними зборами.

5.4. Правління Організації є керівним органом Організації на період між Загальними зборами, обирається терміном на 2 роки та виконує функції з управління його поточною, організаційною діяльністю. Члени Правління можуть перебувати на посаді не більше, ніж два роки підряд і не більше чотирьох років за час перебування у Організації.

5.4.1. Правління підзвітне Загальним зборам  і організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Організації в межах, передбачених даним Статутом, внутрішніми документами та чинним законодавством.

5.4.2. Головою Правління є Президент.

5.4.3. Структура Правління, його склад та, за необхідності, адміністративні функції кожного його члена затверджуються Загальними зборами. Члени Правління є підзвітними Загальним зборам і несуть відповідальність перед ними за діяльність Організації та належне виконання своїх посадових обов’язків. Правління звітує перед членами Організації на Загальних зборах організації.

5.4.4. До компетенції Правління відноситься:

5.4.4.1. Організація виконання рішень Загальних зборів.

5.4.4.2. Скликання Загальних зборів та формування їх порядку денного, підготовка матеріалів з питань порядку денного, попередній розгляд всіх питань, що належать до компетенції зборів та підготовка проектів рішень з цих питань до зборів.

5.4.4.3. Підготовка та подання рекомендацій Загальним зборам щодо визначення основних напрямків діяльності Організації затвердження планів і звітів про їх виконання, інших пропозицій з питань діяльності Організації.

5.4.4.4. Затвердження поточних планів діяльності Організації та заходів, необхідних для їх виконання;

5.4.4.5.Здійснення окремих функцій щодо управління майном за рішенням Загальних зборів членів Організації.

5.4.4.6. Підготовка річних звітів з діяльності Організації, в тому числі про залучення і використання коштів і майна Організації; звітів з виконання програм та проектів Організації та подає їх на затвердження Загальних зборів.

5.4.4.7. Вирішення інших питань, крім тих, що відносяться до виключної компетенції Загальних зборів.

5.4.5. Головує на засіданнях Правління - Президент.

5.4.6. Усі питання, що входять у компетенцію Правління, вирішуються колегіально на засіданнях Правління. Правління проводить чергові і позачергові засідання. Чергові засідання скликаються Президентом, але не рідше, ніж раз на 6 місяців. Про час місце, та порядок денний засідання члени Правління повідомляються за 10 днів до моменту його проведення. Позачергові засідання скликаються Головою організації за ініціативою третини членів Правління або безпосередньо за вимогою більшості членів Правління. Засідання правління є правомочним за умови присутності більшості його членів.

5.4.7. Кожен член Правління може виступати з ініціативою про прийняття рішень із будь-яких питань, що входять компетенції Правління.

5.4.8. У засіданнях Правління беруть участь її члени особисто чи через уповноваженого представника за довіреністю. Рішення Правління приймаються шляхом голосування трьома четвертими голосів присутніх. Кожен член Правління має один голос. За поділу голосів вирішальним є голос Голови Організації.

5.5. Президент Організації (Президент) є керівником організації. Він здійснює оперативне управління справами, майном та коштами Організації в межах, встановлених даним Статутом, Загальними зборами та Правлінням і в межах своєї компетенції і повноважень забезпечує виконання їх рішень.

5.5.1. Президент обирається та звільняється Загальними зборами раз на два роки, є підзвітним Загальним зборам та підконтрольним Правлінню Організації, за посадою є Головою Правління і вправі вносити на розгляд Загальних зборів та Правління Організації пропозиції з будь-якого аспекту діяльності Організації. Одна особа може перебувати на посаді Президента не більше ніж два терміни з обов’язковою перервою між ними.

5.5.2. Президент:

5.5.2.1. Діє від імені Організації без довіреності та представляє Організацію у її стосунках з іншими особами.

5.5.2.2. Видає накази, розпорядження, інші внутрішні нормативні акти та документи Організації.

5.5.2.3. Здійснює прийняття, переведення на іншу роботу, відсторонення від неї та звільнення працівників Організації, застосовує до них заходи заохочення та стягнення, затверджує посадові обов’язки працівників Організації.

5.5.2.4. Виступає розпорядником коштів та майна Організації, укладає та підписує від імені Організації господарські та інші договори, контракти, видає довіреності на право вчинення дій та представництва від імені Організації.

5.5.2.5. Вирішує інші питання діяльності Організації відповідно до мети і основних завдань її діяльності, віднесені до його компетенції внутрішніми документами Організації та даним Статутом, приймає з цих питань будь-які інші рішення або виконує будь-які інші дії крім тих, що відносяться до компетенції інших органів управління Організації, Правління та Загальних зборів Членів Організації.

5.5.2.6. Звітує про свою роботу та роботу Правління перед Загальними зборами Організації на чергових Загальних Зборах.

5.5.3. Рішення Президента оформлюється у вигляді наказів чи розпоряджень.

5.5.4. Звітування здійснюється на чергових Загальних зборах. Позачергове звітування здійснюється на вимогу не менш як однієї третини членів Організації.

5.5.5. Президент може бути відкликаний з посади за рішенням Загальних зборів за ініціативою більшості від складу членів Правління до закінчення строку, на який він обирався, у випадках:

–          за власним бажанням на підставі поданої Правлінню організації письмової заяви;

–          при неодноразовому порушенні вимог Статуту Організації;

–          якщо своїми діями він завдав матеріальну чи моральну шкоду Організації.

5.5.6. У разі, якщо Президент не може приступити до своїх обов'язків протягом більш як 6 (шести) місяців Правління Організації скликає позачергові Загальні збори для обговорення становища та питання про керівництво Організацією.

5.6. Виконавчий секретар Організації є допоміжним органом Організації, здійснює оперативне управління справами, майном Організації в межах, встановлених Загальними зборами, Правлінням та Президентом, і в межах своєї компетенції й повноважень забезпечує виконання їх рішень. Діє за Дорученням Правління та Президента особисто. Обирається зі складу членів Організації які не входять до інших керівних органів або осіб, що не є членами Організації.

5.6.1. Він обирається та звільняється Загальними зборами раз на два роки, є підзвітним Загальним зборам та підконтрольним Правлінню Організації та Президенту.

5.6.2. Виконавчий секретар:

5.6.2.1. Діє від імені Організації без довіреності та представляє Організацію у її стосунках з іншими особами.

5.6.2.2. Організовує документообіг, діловодство, ведення бухгалтерського обліку та звітності Організації.

5.6.2.3. Організовує підготовку засідання Правління.

5.6.2.4. Вирішує інші питання діяльності Організації відповідно до мети і основних завдань її діяльності, віднесені до його компетенції внутрішніми документами Організації та даним Статутом, приймає з цих питань будь-які інші рішення або виконує будь-які інші дії крім тих, що відносяться до компетенції інших органів управління Організації.

5.6.2.5. Звітує про свою роботу перед Президентом, Правлінням Організації, Загальними зборами Організації на чергових Загальних Зборах.

6. НАГЛЯДОВА РАДА
 1. Наглядова рада є консультативним та контролюючим органом Організації і здійснює ревізію її фінансово-господарської діяльності.
  1. Наглядова рада є підзвітною лише Загальним Зборам Організації.
  1. Персональний склад Наглядової ради затверджується Загальними Зборами у разі якщо до Організації входять більше десяти членів. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління чи Головою Організації.
  1. Наглядова рада обирається з числа членів Організації в складі голови ради та двох членів ради строком на два роки. Голову Наглядової ради пропонують для затвердження Загальними зборами Організації члени Наглядової ради.
  1. До повноважень Наглядової ради належать:
 2. внесення пропозицій щодо фінансової діяльності та використання активів Організації;
 3. складання висновків про фінансову діяльність та використання активів Організації до затвердження Загальними зборами річних бюджетів, балансів, фінансових та інших звітів керівних органів Організації;
 4. проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Організації;
 5. надання звітів перевірок та ревізій Загальним Зборам для прийняття відповідних рішень;
 6. ініціювання скликання позачергових Загальних зборів;
 7. затвердження річного плану діяльності Наглядової ради.
  1. Очолює Наглядову раду голова, який:
 8. керує роботою Наглядової ради;
 9. скликає Наглядову раду на чергові та позачергові засідання;
 10. підписує документацію, підготовлену за результатами роботи Наглядової ради.
  • Наглядова рада є правомочною, якщо в її роботі беруть участь більшість від її складу. Рішення приймаються більшістю голосів членів Наглядової ради, присутніх на засіданні. При рівності голосів, голос голови Наглядової ради є вирішальним.
  • Члени Наглядової Ради мають право участі в засіданні Правління Організації з правом дорадчого голосу.


7. Порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності КЕРІВНИХ ОРГАНІВ  ОРГАНІЗАЦІЇ  та розгляду скарг

7.1. Рішення, дії, бездіяльність керівних органів Організації можуть бути оскаржені членом (членами) Організації.

7.1.1. Первинна скарга на дії, бездіяльність або рішення Президента, подається до Правління, яке зобов'язане розглянути скаргу на найближчому засідання, із обов'язковим викликом члена громадського об'єднання, який скаржиться, а також Президента, дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Правлінням - повторна скарга подається до Загальних зборів, які зобов'язані розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов'язковим викликом члена, який скаржиться, а також Президента, дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується.

7.1.2. Первинна скарга на дії, бездіяльність або рішення Правління, подається до Загальних зборів, які зобов'язані розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов'язковим викликом члена, який скаржиться. Скарга, яка потребує розгляду на позачергових Загальних зборах, є підставою для скликання таких Загальних зборів протягом тридцяти днів з дня надходження такої скарги.

7.1.3. Первинна скарга на дії, бездіяльність або рішення Виконавчого секретаря, подається до Президента, який зобов'язаний розглянути скаргу не пізніше ніж впродовж 15 днів з моменту отримання скарги, із обов'язковим викликом члена громадського об'єднання, який скаржиться, а також Виконавчого секретаря, дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Президентом – повторна скарга подається до Правління, яке зобов'язане розглянути скаргу на найближчому засідання, із обов'язковим викликом члена громадського об'єднання, який скаржиться, а також Виконавчого секретаря, дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується.

7.1.4. На дії, бездіяльність або рішення Загальних зборів Організації скарга подається до суду, відповідно до чинного законодавства на момент оскарження таких дій, бездіяльності або рішень.

7.2. До рішень, дій (бездіяльності), які можуть бути оскаржені, належать рішення у межах управлінської діяльності керівних органів організації, внаслідок яких:

Порушено права та/чи законні інтереси чи свободи члена Організації (групи членів Організації).

Створено перешкоди для здійснення членом організації його прав та/чи законних інте